Avtryck

Uppgifter enligt § 5 i “Telemediengesetz” (ty. lagst., ö.a.)

Leverantörens namn:  
Bürstner GmbH & Co. KG
Weststrassee 33
77694 Kehl

representerad av affärsledningen:
Jens Kromer (ordf.), Olaf Sackers, Alexander Kasteleiner

Kontakt:
Tel.: +49 7851 85 - 0 (växeln)
Fax: +49 7851 85 - 201
E-post: info@buerstner.com

Registeruppgift och VAT-nr:
Handelsregister: Tingsrätt Freiburg under HRA 704274
VAT-nr enligt §27a Umsatzsteuergesetz (ty. lagst., ö.a.): DE 812 19 1650

Ansvarig för innehållet enligt § 18 avsn. 2 MStV:
Thorsten Erhardt
Weststrasse 33
77694 Kehl
E-post: Thorsten.Erhardt@buerstner.com

Publicering av kontaktuppgifter till dataskyddsombudet enligt art. 37 avsn. 7 EU-GDPR:
- - Externt dataskyddsombud enligt art. 37 EU-GDPR / § 38 BDSG-neu:
Stefan Fischerkeller – Deutsche Datenschutzkanzlei
Tel.: 0 7542 / 94921-01, fischerkeller@ddsk.de

Ansvarsfriskrivning

1. Innehåll i online-erbjudandet
Utgivaren ikläder sig ingen som helst garanti för den tillhandahållna informationens aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet. Ansvarsanspråk gentemot författaren, vilka avser skador av materiellt eller ideellt slag, som har orsakats av användningen eller icke-användningen av den presenterade informationen resp. genom användningen av felaktig och ofullständig information, är i princip uteslutna, om det inte föreligger påvisbart uppsåtligt eller grovt vårdslöst vållande från författarens sida. Alla erbjudanden och prisuppgifter är friblivande och icke-bindande. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller ta bort delar av sidorna eller hela erbjudandet utan föregående varsel, eller att temporärt eller slutgiltigt upphöra med publiceringen.

2. Hänvisningar och länkar
Vid direkta eller indirekta hänvisningar till externa webbplatser (“länkar”) som ligger utanför författarens ansvarsområde, skulle en ansvarsskyldighet träda i kraft endast i det fall att författaren har kännedom om innehållet och att det vore tekniskt möjligt för denne och kunde förväntas av denne att förhindra användningen vid rättsvidrigt innehåll.
Författaren förklarar härmed uttryckligen att inget illegalt innehåll kunde urskiljas på de länkade sidorna vid tiden för länksättningen. Författaren har inget som helst inflytande på den aktuella och framtida utformningen, innehållet eller upphovsmannaskapet för de länkade/kopplade sidorna. Därför tar författaren uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länkade/kopplade sidor som har ändrats efter länksättningen. Detta förhållningssätt gäller för alla länkar och hänvisningar som sätts på den egna webbplatsen samt för externa inlägg i gästböcker, diskussionsforum och mailinglistor som författaren har lagt upp. För illegalt, felaktigt och ofullständigt innehåll och i synnerhet för skador som uppstår genom användning eller icke-användning av information som presenteras på sådant sätt, ansvarar endast operatören av den sida som det hänvisades till, inte den som endast hänvisar till resp. publicering via länkar. 

3. Upphovs- och märkesrätt
Författaren strävar efter att i alla publikationer beakta upphovsrättigheterna till den grafik, de ljuddokument, videoklipp och texter som används, att använda egenframtagen grafik, ljuddokument, videoklipp och texter eller att använda licensbefriad grafik, ljuddokument, videoklipp och texter.
Alla varumärken som nämns på webbplatsen och som ev. är skyddade genom tredjepart omfattas fullständigt av bestämmelserna i gällande varumärkeslagstiftning samt äganderättigheterna som innehas av resp. inregistrerade ägare. Enbart därför att varumärken omnämns betyder inte det att de inte är skyddade av tredjeparts rättigheter!
Copyrighten för publicerade objekt som författaren själv har tagit fram, kvarstår hos författaren av sidorna ensam. Mångfaldigande eller användning av sådan grafik, ljuddokument, videoklipp och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är ej tillåten utan författarens uttryckliga medgivande. 

4. Rättslig verkan för denna ansvarsfriskrivning
Denna ansvarsfriskrivning som betraktas som en del av webbplatsen varifrån hänvisning sker till denna sida. Om delar eller enskilda formuleringar i denna text inte, inte längre eller inte helt motsvarar gällande rättsläge, berörs inte övriga delar av dokumentet avs. innehåll och giltighet. De rättsliga hänvisningarna på denna webbplats samt alla frågor och tvister i samband med utformningen av den omfattas av lagstiftningen i Förbundsrepubliken Tyskland.

Sociala media-profiler