Avtryck

Kombinerat utgivning (identifiering företag) från tyska telemedialagen (Telemediengesetz – TMG), tyska state media agreement (Medienstaatsvertrag - MStV) och information enligt den tyska förordningen om informationsplikt avseende tjänster (Informationen gemäß Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung – DL-InfoV) baserande på EU:s tjänstedirektiv (direktiv 2006/123/EG Europeiska unionens officiella tidning EU2006, L376/36 ”tjänstedirektivet”)

Företag och därmed ansvarig för den kommersiella och affärsmässiga webbplatsen är Bürstner GmbH & Co. KG, företrätt av de verkställande direktörerna Alexander Kasteleiner, Jens Kromer och Olaf Sackers.

Information i enlighet med § 2 stycke 1 tyska förordningen om tjänste- och informationsplikt (tysk förkortning DL-InfoV) 
Den här webbsajten är information tillhandahållen av

Bürstner GmbH & Co. KG 
Weststraße 33 
77694 Kehl /GERMANY

E-post: info@buerstner.com 
Internet: www.buerstner.com
Telefon: +49 (0) 7851 85 -0
Telefax: +49 (0) 7851 85 -201

Säte för Bürstner GmbH & Co. KG: D-77694 Kehl 
Amtsgericht Freiburg, HRA 704274
Personligt ansvarig bolagsman: Bürstner Verwaltungs GmbH (Amtsgericht Freiburg HRB 713395) 
Rättslig form: Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft (GmbH & Co. KG)

Tillämpningsbar rätt: Rätten för Förbundsrepubliken Tyskland (BRD)

Finanzamt Offenburg 
VAT-nummer: DE 812 19 1650

Behörig företrädare verkställande direktörer: Alexander Kasteleiner, Jens Kromer und Olaf Sackers

Ansvarig kammare

Industrie- und Handelskammer (IHK) Südlicher Oberrhein
Bismarckallee 18 – 20
79098 Freiburg
E-post: info@freiburg-ihk.de
Internet: www.ihk.de/freiburg

Ansvarig för journalistiska och redaktionella bidrag:
Lea Isenmann, Head of Marketing
E-post: lea.isenmann@buerstner.com
Weststraße 33, 77694 Kehl, Germany

Publicering av kontaktuppgifter för dataskyddsombud enligt art. 37 avsnitt 7 EU-GDPR
Externt dataskyddsombud enligt art. 37 EU-GDPR/§ 38 i tyska federala dataskyddslagen (BDSG)-ny:
Herr Stefan Fischerkeller – Deutsche Datenschutzkanzlei
Telefon: +49 7542 / 94921-01
E-post: datenschutz@buerstner.com

D-U-N-S®-nummer (Data Universal Numbering System)
D-U-N-S®-numret är en 9-siffrig unik identifieringskod definierad av företaget Dun & Bradstreet. Sifferkoden, erkänd internationellt som standard, är till för att entydigt identifiera ett enskilt företag. D-U-N-S®-nummer: 38-823-1110

Teknisk hantering av den här webbsajten:
DGTLS GmbH
Implerstraße 24
81371 München
Telefon: +49 (0) 89 6 228 625 0
E-post: mail@dgtls.com
Internet: www.dgtls.com

Utformning av den här webbsajten:
SYZYGY Deutschland GmbH
Horexstraße 28
61352 Bad Homburg v.d.H.
Telefon: +49 (0) 6172 9488 100
E-post: info@syzygy.de
Internet: www.syzygy.de 

Kännetecken för tjänsterna från Bürstner GmbH & Co. KG:
Utveckling och konstruktion av husbilar och husvagnar

Prisuppgifter enligt § 4 i tyska förordningen om tjänste- och informationsplikt (tysk förkortning DL-InfoV) och tyska prisuppgiftsförordningen (tysk förkortning PAngV)
Priserna anges på de aktuella ställena (exempelvis fordonskonfigurator). Bürstner GmbH & Co. KG tar på förfrågan gärna fram en offert.

© Copyright
Med ensamrätt. Text, bilder och grafik plus placeringen av dessa på webbplatsen skyddas av upphovsrättslagen och andra skyddslagar. Innehållet på den här webbplatsen får inte kopieras, spridas, förändras eller göras åtkomliga för tredje part för kommersiella syften.

© Copyright bildkällor: 
Getty Images
iStockphoto
Adobe Stock
Shutterstock
R2N-studios
Manuel Wollenhaupt
Uros Podlogar
Magali Hauser
Manfred Baumann
Globusliebe
Julia Nimke
Jasmin Nolden
Markus Dietze
Andrew Ditton
Lieblingsidee
Philipp Nemenz
Kieran Scott

Tvistlösning på nätet
EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning på nätet, den finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr. Plattformen för tvistlösning på nätet fungerar som kontaktpunkt för att bilägga tvister utanför domstol gällande avtalsplikter som uppkommer från köpeavtal på nätet.
Vi deltar inte i någon tvistlösning från något tvistlösningsorgan i enlighet med tyska konsumentskyddslagen (VSBG) och är inte heller förpliktigade att göra det.

Ansvarsfriskrivning

1. Innehåll i online-erbjudandet
Utgivaren ikläder sig ingen som helst garanti för den tillhandahållna informationens aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet. Ansvarsanspråk gentemot författaren, vilka avser skador av materiellt eller ideellt slag, som har orsakats av användningen eller icke-användningen av den presenterade informationen resp. genom användningen av felaktig och ofullständig information, är i princip uteslutna, om det inte föreligger påvisbart uppsåtligt eller grovt vårdslöst vållande från författarens sida. Alla erbjudanden och prisuppgifter är friblivande och icke-bindande. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller ta bort delar av sidorna eller hela erbjudandet utan föregående varsel, eller att temporärt eller slutgiltigt upphöra med publiceringen.

2. Hänvisningar och länkar
Vid direkta eller indirekta hänvisningar till externa webbplatser (“länkar”) som ligger utanför författarens ansvarsområde, skulle en ansvarsskyldighet träda i kraft endast i det fall att författaren har kännedom om innehållet och att det vore tekniskt möjligt för denne och kunde förväntas av denne att förhindra användningen vid rättsvidrigt innehåll.
Författaren förklarar härmed uttryckligen att inget illegalt innehåll kunde urskiljas på de länkade sidorna vid tiden för länksättningen. Författaren har inget som helst inflytande på den aktuella och framtida utformningen, innehållet eller upphovsmannaskapet för de länkade/kopplade sidorna. Därför tar författaren uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länkade/kopplade sidor som har ändrats efter länksättningen. Detta förhållningssätt gäller för alla länkar och hänvisningar som sätts på den egna webbplatsen samt för externa inlägg i gästböcker, diskussionsforum och mailinglistor som författaren har lagt upp. För illegalt, felaktigt och ofullständigt innehåll och i synnerhet för skador som uppstår genom användning eller icke-användning av information som presenteras på sådant sätt, ansvarar endast operatören av den sida som det hänvisades till, inte den som endast hänvisar till resp. publicering via länkar. 

3. Upphovs- och märkesrätt
Författaren strävar efter att i alla publikationer beakta upphovsrättigheterna till den grafik, de ljuddokument, videoklipp och texter som används, att använda egenframtagen grafik, ljuddokument, videoklipp och texter eller att använda licensbefriad grafik, ljuddokument, videoklipp och texter.
Alla varumärken som nämns på webbplatsen och som ev. är skyddade genom tredjepart omfattas fullständigt av bestämmelserna i gällande varumärkeslagstiftning samt äganderättigheterna som innehas av resp. inregistrerade ägare. Enbart därför att varumärken omnämns betyder inte det att de inte är skyddade av tredjeparts rättigheter!
Copyrighten för publicerade objekt som författaren själv har tagit fram, kvarstår hos författaren av sidorna ensam. Mångfaldigande eller användning av sådan grafik, ljuddokument, videoklipp och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är ej tillåten utan författarens uttryckliga medgivande. 

4. Rättslig verkan för denna ansvarsfriskrivning
Denna ansvarsfriskrivning som betraktas som en del av webbplatsen varifrån hänvisning sker till denna sida. Om delar eller enskilda formuleringar i denna text inte, inte längre eller inte helt motsvarar gällande rättsläge, berörs inte övriga delar av dokumentet avs. innehåll och giltighet. De rättsliga hänvisningarna på denna webbplats samt alla frågor och tvister i samband med utformningen av den omfattas av lagstiftningen i Förbundsrepubliken Tyskland.

Sociala media-profiler