Avtryck

Utgivare
Bürstner GmbH & Co. KG
Weststraße 33
77694 Kehl
Telefon: +49 7851 85 - 0 (central)
Telefax: +49 7851 85 - 201
E-Mail: info@buerstner.com


Bolagsledning: Jens Kromer (Sprecher), Olaf Sackers, Alexander Kasteleiner
Registerdomstol: Amtsgericht Freiburg under HRA 704274
Momsregistreringsnummer: DE 812 19 1650

Ansvarsfriskrivelse

1. Onlineerbjudet och dess innehåll
Operatören påtar sig ingen garanti för informationens aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet. Vidare utesluter vi alla skadeståndsanspråk, vilka härrör från olika slags materiella eller ideella skador, genom användande eller ickeanvändande av den aktuella informationen respektive genom användande av felaktig eller ofullständig information, såtillvida att operatören inte handlat avsiktligt eller grovt vårdslöst. Samtliga erbjudanden och prisangivelser har informativ karaktär och är ej bindande. Operatören förbehåller sig uttryckligen rätten att utan särskild förvarning ändra, komplettera eller radera delar av sidan.Vidare kan operatören för en begränsad period eller definitivt ta bort erbjudanden eller hela sidan.

2. Hänvisningar och länkar
Vid direkta eller indirekta hänvisningar till andra internetsidor ("länkar"), vilka inte faller under operatörens ansvarsområde, uppstår först en ansvarsförpliktelse i de fall att operatören känt till det felaktiga innehållet och det tekniskt vore möjligt och rimligt att operatören kunnat förhindra användandet av detsamma.
Operatören förklarar härmed uttryckligen att det vid tidpunkten för länkangivelsen inte fanns något synbart illegalt innehåll på de respektive sidorna. Operatören har inget inflytande på det aktuella och framtida utformandet av de hänvisade sidorna eller de sidor som man har en länk till. Samma gäller för dessa sidors innehål eller upphovsmannarätten. Därför tar vi härmed uttryckligen avstånd  från allt innehål i de sidor som vi har hänvisat eller har en länk till och som i efterhand har ändrats. Detta gäller för alla länkar och hänvisningar samt för alla externa inlägg i de av operatören skapade gästböckerna på vår egen hemsida, diskussionsfora och mailinglistor. För illegalt, felaktigt innehåll och särskilt för uppkomna skador, som orsakats av användande eller ickeanvändande av sådan information, ansvarar endast operatören för den sida  till vilken hänvisats, inte den operatör som via länk hänvisat till den respektive sidan. 

3. Upphovsmanna- och märkesrätt
Operatören strävar efter att i sin verksamhet beakta upphovsmannarätten för använd grafik, tondokument,videosekvenser och texter. Vidare strävar operatören att använda egen grafik, egna tondokument,videosekvenser och texter eller licensfri/licensfria grafik, tondokument, videosekvenser och texter.
Alla i samband med interneterbjudandens nämnda och eventuellt av tredje part skyddade märkes- och varutecken omfattas fullständigt av bestämmelserna vad gäller de olika immateriella  rättigheterna för de registrerade ägarna. Bara själva nämnandet innebär inte att varumärket är skyddat av tredje man!

Copyright för av operatören själv framtagna objekt ägs enkom av sidans operatör. Mångfaldigande eller användande av grafik, tondokument, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer måste först uttryckligen godkännas av operatören.   

4. Ansvarsfriskrivningens rättsverkan
Denna ansvarsfriskrivelse är att betrakta som en del av det interneterbjudande, som hänvisas till på denna sida. Om en del av eller enstaka formuleringar i denna text inte delvis eller helt överensstämmelse med gällande rätt,  förblir resterande textdel och dokumentinnehåll giltigt.